Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, specifică următoarele:

Art. 76Λ1*) – Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale

(1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii:

a) Proiectele bugetelor prevăzute la art.1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv enexele acestora, în maxim două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;

b) Comunicările prevăzute la art. 57 alin.(2Λ1), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;

c) Bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;

d) Situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevăzute la art.1 alin. (2), inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice;

e) Bugetul general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;

f) Registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;

g) Programul de investiţii publice al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.”

 

De asemenea, Art. 761 prevede la aliniatele (2) şi (3) următoarele:

„ (2) Informaţiile prevăzute la alin.(1), menţionate mai sus, se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

METEO
Utilizatori Online
Avem 20 vizitatori online